Эрдэм шинжилгээ

Эхлэх мөрөө зөв гаргавал цаашилж чаддаг Эрдэмтэн хүний үгэнд орвол хүмүүжиж чаддаг
Эхлэх мөрөө зөв гаргавал цаашилж чаддаг Эрдэмтэн хүний үгэнд орвол хүмүүжиж чаддаг
Эхлэх мөрөө зөв гаргавал цаашилж чаддаг Эрдэмтэн хүний үгэнд орвол хүмүүжиж чаддаг

Эхлэх мөрөө зөв гаргавал цаашилж чаддаг
Эрдэмтэн хүний үгэнд орвол хүмүүжиж чаддаг

Дээш